Sert & Hard Porno

Nowi Rezydenci Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Łoś w Kalinowie:

uchwałą nr 8/2023 przyjął jako rezydenta kol. Wiktora Jasińskiego,

uchwałą nr 9/2023 przyjął jako rezydenta kol. Bartłomieja Szadkowskiego,

uchwałą nr 10/2023 przyjął jako rezydenta kol. Artura Zalewskiego,

uchwałą nr 11/2023 przyjął jako rezydenta kol. Wojciecha Tydmana,

uchwałą nr 12/2023 przyjął jako rezydenta kol. Bogusława Dominika Purwina,

Składki do PZŁ na 2023

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej za 2023 rok.

 Wysokość składki:

– składka normalna – 503,00 zł (460,00 zł + 43,00 zł ubezpieczenie)

– składka ulgowa 50% – 273,00 zł  (230,00 zł +43,00 zł ubezpieczenie) przysługująca młodzieży  uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia;

– składka ulgowa 25% – 158,00 zł  (115,00 zł +43,00 zł ubezpieczenie) przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Na podstawie  § 181 pkt. 3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego.

Informacja COVID-19

Poniżej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.04.2020, w którym w paragrafie 5 pojawił się zapis, iż realizacja zadań zmierzających do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych u zwierząt, nie prowadzą do łamania ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W związku z powyższym możliwe jest prowadzenie odstrzału dzików.

Ponadto 17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

https://loswkalinowie.pl/wp-content/uploads/2020/04/673-Rozporządzenie-15-kwietnia-2020r-1.pdf