Sert & Hard Porno

Informacja COVID-19

Poniżej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.04.2020, w którym w paragrafie 5 pojawił się zapis, iż realizacja zadań zmierzających do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych u zwierząt, nie prowadzą do łamania ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W związku z powyższym możliwe jest prowadzenie odstrzału dzików.

Ponadto 17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”

https://loswkalinowie.pl/wp-content/uploads/2020/04/673-Rozporządzenie-15-kwietnia-2020r-1.pdf